Gelişmiş haber arama

Ben haber dedim ama siz istediğiniz gibi uyarlayabilirsiniz. :)

Sitelerimizde, arama işlemlerini sıklıkla kullanırız. LINQ + EF (LINQ + Entity Framework) ile çalışan arkadaşlar bu noktada sıkıntıya düşerler. Bu da son derece normaldir. 

LINQ+EF kullanan arkadaşlara tavsiyem şudur: Bilgi ekleme/silme/listeleme işlemleri için LINQ+EF kullanabilirsiniz. Ama arama kısmı için enerjinizi boşu boşuna LINQ+EF ile harcamayın. Eski klasik yönteme geri dönün.

Yani klasik sql cümlecikleri ile bu işi halletmeye çalışın. (http://dalt.in/Fi6q3 linkindeki HelperDB ile ilgili yazım ilginizi çekebilir.)

Kod örneğini sizlerle paylaşmadan önce şunları belirtmeliyim:

 • Katmanlı mimari ile hazırlandı.
 • Sayfalama fonksiyonu eklendi. (nasıl olduğu ile ilgili detaylı açıklamayı daha sonra ayrı bir yazıda yapmaya çalışacağım.)
 • Gerekli yerlerde class kullanımından kaçınılmadı.
 • Yazının başında haber dediğim için veritabanı ve kodlar "haberler" ile ilgili.
 • Veritabanı olarak MySQL kullanıldı. (Scriptler ve örnek datalar için aşağıdaki indirme linkini kullanabilirsiniz.)
 • Örnek haber metinlerine takılmayın. Rastgele veriler olarak kabul edin.
 • Önemli sayfaların kodlarını aşağıda bulabilirsiniz. Geriye kalan tüm dosyalar için sayfanın en altındaki indirme linkini kullanabilirsiniz.
 • GenelIslemler.cs dosyasını daha önceden sizlerle paylaşmıştım.
 • İlla LINQ+EF kullanmak istiyorsanız http://dalt.in/linqkit ve http://dalt.in/g4SGc linklerine göz atabilirsiniz. Ama emin olun ki direkt sql kodlarıyla çalışarak her zaman daha doğru ve hızlı sonuç alırsınız. Ayrıca çok karmaşık aramaları da ne yaparsanız yapın beceremezsiniz. :)
 • Kodlar gözünüze kalabalık / anlaşılmaz gelebilir ilk bakışta.
  Ancak biraz incelerseniz aslında basit bir mantığı olduğunu sadece yazım işleminin biraz meşakkatli olduğunu farkedeceksiniz.
 • Arama parametrelerinde mümkün olduğunca çok veri tipi kullanılmaya çalışıldı. (string, int, datetime ve bool)
 • Katmanlı mimari, sayfalama gibi yazı başlığı ile direkt ilgisi olmayan konulardan bahsedilmedi.
 • Arama parametreleri QueryString'te tutukuyor. HaberAramaInfo sınıfı coding ve encoding işlerini hallediyor.
 • Tasarım incelikleri göz ardı edildi.
 • Listeleme detaylandırılmadı.

Şimdi ilk olarak proje yapısını göstereyim:

Kısaca;

 • DAL - Data Access Layer => Veritabanına erişim için kullanılan class lar bu katmanda.
 • HelperDB => Direkt olarak DB ye erişen ve sql kodlarını çalıştıran katman. (DAL'a gömülü)
 • Info => Veritabanındaki tabloları ve programımızda gerekli olan veri yapılarının modellendiği katman.
 • Web => Sitemiz :)

Gelelim kodları paylaşmaya...

Web.Config - ConnectionString

 <connectionStrings>
  <add name="HaberConnection" connectionString="server=localhost;User Id=root;password=xxx;database=haberdb;charset='latin5';" providerName="MySql.Data.MySqlClient"/>
 </connectionStrings>

HelperDB sınıfı, ConnectionString bilgisini web.config ten okumaktadır.


Şimdi de modellemeler...

HaberInfo.cs

namespace DevrimAltinkurt.Info
{
  public class HaberInfo
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Baslik { get; set; }
    public string Ozet { get; set; }
    public string Ayrinti { get; set; }
    public DateTime Tarih { get; set; }
    public int Okunma { get; set; }
    public int IlId { get; set; }
    public bool Flash { get; set; }
  }
}

HaberAramaInfo.cs

namespace DevrimAltinkurt.Info
{
  public class HaberAramaInfo
  {
    public string AramaMetni { get; set; }
    public DateTime Tarih1 { get; set; }
    public DateTime Tarih2 { get; set; }
    public int IlId { get; set; }
    public string _Il { get; set; }
    public int Flash { get; set; }

    public HaberAramaInfo()
    {
      Tarih1 = DateTime.MinValue;
      Tarih2 = DateTime.MaxValue;
    }
    public string ToQueryString()
    {
      string s = "";

      if (!string.IsNullOrEmpty(this.AramaMetni))
        s += "|aramametni|" + this.AramaMetni;
      if (Tarih1 > DateTime.MinValue)
        s += "|tarih1|" + this.Tarih1.ToShortDateString().Replace("/", "-");
      if (Tarih2 < DateTime.MaxValue)
        s += "|tarih2|" + this.Tarih2.ToShortDateString().Replace("/", "-");
      if (this.IlId > 0)
        s += "|ilId|" + this.IlId;
      if (!string.IsNullOrEmpty(this._Il))
        s += "|il|" + this._Il;
      if (this.Flash > 0)
        s += "|flash|" + this.Flash;

      return s;
    }

    public void FromQueryString(string s)
    {
      List<String> s2 = new List<string>(s.Split('|'));

      int sira = s2.IndexOf("aramametni");
      if (sira > -1 && sira % 2 == 1) this.AramaMetni = s2[sira + 1];

      sira = s2.IndexOf("tarih1");
      if (sira > -1 && sira % 2 == 1) this.Tarih1 = Convert.ToDateTime(s2[sira + 1].Replace("-", "/"));

      sira = s2.IndexOf("tarih2");
      if (sira > -1 && sira % 2 == 1) this.Tarih2 = Convert.ToDateTime(s2[sira + 1].Replace("-", "/"));

      sira = s2.IndexOf("flash");
      if (sira > -1 && sira % 2 == 1) this.Flash = Convert.ToInt32(s2[sira + 1]);

      sira = s2.IndexOf("ilId");
      if (sira > -1 && sira % 2 == 1) this.IlId = Convert.ToInt32(s2[sira + 1]);
    }
  }
}

HaberDB

namespace DevrimAltinkurt.DAL
{
  public class HaberDB
  {
    HelperDB helperDB = new HelperDB();

    public List<HaberInfo> TumHaberleriGetir(int baslangic, int adet)
    {
      List<HaberInfo> haberler = new List<HaberInfo>();
      string sql = "select * from haberler order by Id desc limit ?Baslangic, ?Adet";
      var pars = new MySqlParameter[]{
        new MySqlParameter("?Baslangic", MySqlDbType.Int32),
        new MySqlParameter("?Adet" , MySqlDbType.Int32)
      };
      pars[0].Value = baslangic;
      pars[1].Value = adet;
      MySqlDataReader dr = helperDB.ExecuteReader(sql, pars);
      while (dr.Read())
      {
        haberler.Add(new HaberInfo
        {
          Ayrinti = Genel.GetString(dr, "Ayrinti"),
          Baslik = Genel.GetString(dr, "Baslik"),
          Flash = Genel.GetBoolean(dr, "Flash"),
          Id = Genel.GetInteger(dr, "Id"),
          IlId = Genel.GetInteger(dr, "IlId"),
          Okunma = Genel.GetInteger(dr, "Okunma"),
          Ozet = Genel.GetString(dr, "Ozet"),
          Tarih = Genel.GetDateTime(dr, "Tarih")
        });
      }
      dr.Close();
      return haberler;
    }
  }
}

Gelelim asp.net sayfalarımıza...

Arama Paneli

<asp:Panel ID="pnlArama" runat="server" DefaultButton="btnAra">
  <b>Haber Arama</b>
  <hr />
  Arama metni
  <br />
  <asp:TextBox ID="txtAramaMetni" runat="server" />
  <hr />
  Kayıt Tarihi
  <br />
  <asp:TextBox ID="txtTarih1" runat="server" Width="70" />
  »
  <asp:TextBox ID="txtTarih2" runat="server" Width="70" />
  <hr />
  İlgili il
  <br />
  <asp:DropDownList ID="ddlIller" runat="server" />
  <hr />
  Flash Haber
  <br />
  <asp:RadioButtonList ID="rblFlash" runat="server" RepeatDirection="Horizontal" RepeatLayout="Flow">
    <asp:ListItem Text="Tümü" Value="0" Selected="True" />
    <asp:ListItem Text="Olanlar" Value="1" />
    <asp:ListItem Text="Olmayanlar" Value="2" />
  </asp:RadioButtonList>
  <hr />
  <asp:Button ID="btnAra" runat="server" Text="Ara" OnClick="btnAra_Click" />
  |
  <asp:LinkButton ID="lbTumunuGoster" runat="server" Text="Tümünü göster" OnClick="lbTumunuGoster_Click" />
</asp:Panel>

Haber Listeleme

<asp:GridView ID="gvHaberler" runat="server" AutoGenerateColumns="false">
  <Columns>
    <asp:BoundField DataField="Id" HeaderText="Id" />
    <asp:BoundField DataField="Baslik" HeaderText="Başlık" />
    <asp:BoundField DataField="Tarih" HeaderText="Tarih" DataFormatString="{0:dd.MM.yyyy}" />
    <asp:BoundField DataField="Il" HeaderText="İl" />
    <asp:CheckBoxField DataField="Flash" HeaderText="Flash" />
  </Columns>
  <EmptyDataTemplate>
    Haber bulunamadı!
  </EmptyDataTemplate>
</asp:GridView>

Arama butonu

protected void btnAra_Click(object sender, EventArgs e)
{
  hai = new HaberAramaInfo();
  hai.AramaMetni = txtAramaMetni.Text.ToTemizMetin();
  hai.Flash = rblFlash.SelectedValue.ToInt32();
  hai.IlId = ddlIller.SelectedValue.ToInt32();
  hai.Tarih1 = txtTarih1.Text.ToTemizMetin().isDate() ? txtTarih1.Text.ToDateTime() : DateTime.MinValue;
  hai.Tarih2 = txtTarih2.Text.ToTemizMetin().isDate() ? txtTarih2.Text.ToDateTime() : DateTime.MaxValue;

  string url = "/Default.aspx?Ara=" + hai.ToQueryString();
  Response.Redirect(url, true);
}

Aramayı gerçekleştiren kod

HaberAramaInfo hai = null;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (!IsPostBack)
  {
    ddlIller.DataSource = new IlDB().IlleriGetir();
    ddlIller.DataTextField = "Il";
    ddlIller.DataValueField = "Id";
    ddlIller.DataBind();
    ddlIller.Items.Insert(0, new ListItem("Seçiniz", "0"));

    string ara = "";
    if (Request.QueryString["Ara"] != null)
    {
      ara = Server.UrlDecode(Request.QueryString["Ara"].ToString());
    }
    HaberleriGetir(ara);
  }
}

private void HaberleriGetir(string aramaBilgisi)
{
  HaberAramaInfo hai = new HaberAramaInfo();
  hai.FromQueryString(aramaBilgisi);

  string sql_liste = 
@"select h.*, i.Il from haberler h
inner join iller i on h.IlId = i.Id
where 1=1";
  string sql_adet = "select Count(Id) from haberler where 1=1";
  string sql = " ";

  #region parametreler
  List<MySqlParameter> pars = new List<MySqlParameter>();
  if (!string.IsNullOrEmpty(hai.AramaMetni))
  {
    sql += " and (" +
        "Baslik like ?AramaMetni ";
    sql += " or Ayrinti like ?AramaMetni ";
    sql += " or Ozet like ?AramaMetni" +
        ") ";
    pars.Add((new MySqlParameter("?AramaMetni", MySqlDbType.String)));
    pars[pars.Count - 1].Value = "%" + hai.AramaMetni.ToTemizMetin() + "%";
    txtAramaMetni.Text = hai.AramaMetni.ToTemizMetin();
  }
  if (hai.IlId > 0)
  {
    sql += " and IlId = ?IlId";
    pars.Add((new MySqlParameter("?IlId", MySqlDbType.Int32)));
    pars[pars.Count - 1].Value =
      ddlIller.SelectedValue = hai.IlId.ToString();
  }
  if (hai.Flash > 0)
  {
    rblFlash.SelectedValue = hai.Flash.ToString();
    sql += " and Flash = ?Flash";
    pars.Add((new MySqlParameter("?Flash", MySqlDbType.Bit)));
    pars[pars.Count - 1].Value = hai.Flash == 1 ? true : false;
    rblFlash.SelectedValue = hai.Flash.ToString();
  }
  if (hai.Tarih1 > DateTime.MinValue)
  {
    sql += " and Tarih > ?Tarih1";
    pars.Add((new MySqlParameter("?Tarih1", MySqlDbType.Date)));
    pars[pars.Count - 1].Value = hai.Tarih1;
    txtTarih1.Text = hai.Tarih1.ToShortDateString();
  }
  if (hai.Tarih2 < DateTime.MaxValue)
  {
    sql += " and Tarih < ?Tarih2";
    pars.Add((new MySqlParameter("?Tarih2", MySqlDbType.Date)));
    pars[pars.Count - 1].Value = hai.Tarih2;
    txtTarih2.Text = hai.Tarih2.ToShortDateString();
  }
  #endregion
  sql += " order by Tarih desc ";

  HelperDB helperDB = new HelperDB();

  int toplam = helperDB.ExecuteScalar(sql_adet + sql, pars.ToArray()).ToInt32();
  UC_Sayfalama1.Toplam = toplam;
  UC_Sayfalama1.Adet = 5;

  //if (toplam == 0)
  //{
  //}
  //else
  //{
  UC_Sayfalama1.Sayfala();

  string sql_tum = sql_liste + sql +
          string.Format(" limit {0}, {1}",
            (UC_Sayfalama1.Sayfa - 1) * UC_Sayfalama1.Adet,
            UC_Sayfalama1.Adet);

  gvHaberler.DataSource = helperDB.ExecuteDataTable(sql_tum, pars.ToArray());
  gvHaberler.DataBind();
  //}
}

Tabii ki using DevrimAltinkurt.DAL ve using DevrimAltinkurt.Info ifadelerini unutmuyorsunuz. Siz kendi istediğiniz namespaceleri kullanabilirsiniz.

Kodlar uzun ama mantık güzel, değil mi?

Şimdi gelelim bu sistemin avantajlarına:

 • Bu sistemi bir kere kullandıktan sonra diğer arama sayfalarını çok hızlı gerçekleştirirsiniz.
 • Arama parametreleri URL'de (QueryString) tutulduğu için istediğiniz forum sayfasına yazabilir, arkadaşlarınıza gönderebilir, facebook/twitter hesaplarınıza ekleyebilirsiniz..
 • URL kısaltma servislerinden faydalanabilirsiniz.
 • Arama butonunda oluşan URL bilgisini bir tabloda tutar, başka bir sayfada da bunları listelerseniz arama motorları açısından güzel bir iş yapmış olursunuz.
 • DateTime, bool, integer, string bilgilerle çalışırken veritipine göre özel önlemler aldığımıızın farkındasınız değil mi? Örneğin tarih bilgisini kullanırken, tarih1 e Minimum, tarih2 ye Maksimum tarih değerlerini atadık. Farklı algoritmalar geliştirmede yardımcı olacağı kesin!!! :)

Dezavantajları:

 • Kodları algılama ilk başta biraz zor olabilir. Ama gelişmiş arama yapmak isteyenler temel seviyenin üstündeki programcılardır diye mantık yürütebilirim.
 • Kodlar sadece MySQL üzerinde çalışır.
 • Parametre tip ve sayıları arttıkça kodlar da uzayacaktır.

Şimdi biraz da ekran görüntüsü paylaşayım:

Lütfen URL i inceleyiniz:

http://localhost:52382/Default.aspx?Ara=|aramametni|m%c3%bcjde|tarih1|20.12.2012|tarih2|01.01.2013|ilId|20|flash|2


Bütün proje kodlarını buradan indirebilirsiniz.

Herkese kolay gelsin.

Not: İleride belki bu uygulamanın LINQ+EF versiyonunu da hazırlayabilirim.